Wiza biznesowa


Zwykła wiza biznesowa wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa wjeżdżającym do Federacji Rosyjskiej w celach biznesowych (prowadzenie rozmów, seminaria, konferencje, spotkania z partnerami biznesowymi).

Wydawana jest na podstawie zaproszenia wystawionego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FSM Rosji), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (MSZ Rosji) lub na podstawie pisemnego wniosku organizacji*.

Może być jednokrotna lub dwukrotna na okres ważności do 90 dni albo wielokrotna na okres ważności do 1 roku (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).

Uwaga! Pobyt na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie zwykłej wielokrotnej wizy biznesowej nie może przekroczyć 90 dni na każde 180.

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku wyrabiania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pierwszej podróży w przypadku wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z transportem zwłok;
 7. terytorium – cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.

W celu wyrobienia wiz wielokrotnych na okres ważności jednego roku i dłużej wnioskodawca powinien przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego ważną na okres wjazdu/wjazdów do Rosji. Należy jednak poinformować go o obowiązku posiadania takiej polisy podczas wszystkich kolejnych wyjazdów do Rosji. Brak polisy może być podstawą do pociągnięcia obcokrajowca do odpowiedzialności administracyjnej i zakazu wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

*Wniosek pisemny. Dokument ten powinien być sporządzony na oficjalnym papierze firmowym ze wszystkimi danymi organizacji zapraszającej oraz zawierać następujące dane:

a) dla osoby zaproszonej: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, termin i cel podróży, ilość wjazdów, trasa podróży;
b) dla zapraszającej osoby prawnej (firmy, organizacji): pełna nazwa danej osoby prawnej, jej adres, NIP, numer rejestracyjny, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, która podpisała wniosek, pieczęć organizacji.


W ramach strategii mającej na celu usprawnienie i uproszczenie procesu ubiegania się o wizę wjazdową do Federacji Rosyjskiej rozszerzyliśmy zakres usług oferowanych przez Centra Wizowe w Polsce, mając na uwadze interesy obywateli Polski i innych państwa.

W przypadku osobistego składania dokumentów o wydanie zwykłej wizy turystycznej za pośrednictwem Centrum Wizowego można skorzystać z Pakietu Standardowego lub Pakietu Rozszerzonego.

Pakiet standardowyHideShow

Szczegółowe informacje

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z Pakietu Standardowego, w celu wyrobienia wizy biznesowej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wystawione przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej, lub
 2. Decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o przyznaniu wizy, lub
 3. Pisemny wniosek (zaproszenie)  od organizacji lub instytucji przyjmującej.
 4. Paszport zagraniczny zawierający co najmniej 2 puste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia terminu ważności wizy.
 5. Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie na stronie visa.kdmid.ru , wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.
  W Centrum Wizowym mogą Państwo skorzystać z usługi wypełnienia wniosku wizowego.
 6. Kolorowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, zrobione na wprost i pokazujące wyraźnie oczy i twarz, bez okularów z przyciemnionymi szkłami oraz bez nakrycia głowy. W Centrum Wizowym mogą Państwo skorzystać z usługi dodatkowej wykonania zdjęcia w trybie ekspresowym .
 7. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z cennikiem obowiązującym dla Pakietu Standardowego .

Pakiet rozszerzonyHideShow

Szczegółowe informacje

Jeżeli zdecydowali się Państwo skorzystać z Pakietu Rozszerzonego, w celu wyrobienia wizy biznesowej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Paszport zagraniczny zawierający co najmniej 2 puste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia terminu ważności wizy.
 2. Kolorowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, zrobione na wprost i pokazujące wyraźnie oczy i twarz, bez okularów z przyciemnionymi szkłami oraz bez nakrycia głowy. 
 3. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

W Centrum Wizowym można skorzystać z usługi wypełnienia wniosku wizowego .

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z cennikiem obowiązującym dla Pakietu Rozszerzonego .

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:

1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti, Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

2. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub inny analogiczny dokument dla obywateli następujących państw: Afganistan, Algieria, Angola, Bangladesz, Chiny, Czad, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Iran, Korea Północna, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Syria, Wietnam.

Cennik dla Pakietu Rozszerzonego

Dotyczy obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
        Przesyłka kurierska* 
Wiza jednokrotna lub dwukrotna
5-10 dni roboczych 153 PLN  403 PLN  556 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  405 PLN  711 PLN  +40 PLN 
Wiza wielokrotna
10-12 dni roboczych 153 PLN  od 647 PLN  od 800 PLN  +40 PLN 
Wiza wielokrotna (roczna, w przypadku gdy nie było wizy w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 
Do 30 dni roboczych 153 PLN  od 647 PLN  od 800 PLN  +40 PLN 

 *Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

 

Cennik dla Pakietu Standardowego

Dotyczy obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
Wiza jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna       Przesyłka kurierska* 
5-10 dni roboczych 153 PLN  170 PLN  323 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  170 PLN  476 PLN  +40 PLN 

*Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

 

Czas oczekiwania na wydanie wizy zależy od rodzaju zaproszenia i jest regulowany przez Rosyjski Urząd Konsularny. W niektórych przypadkach termin rozpatrzenia wniosku wizowego może zostać zmieniony na podstawie decyzji Urzędu Konsularnego.

Uwaga! Jeśli nie posiadają Państwo obywatelstwa lub nie są Państwo obywatelami Polski, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem infolinii  Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa są ustalane według „Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej”. 

 

Przeniesienie lub odtworzenie wizy niezależnie od obywatelstwa

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna
116 PLN 170 PLN 

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów na przeniesienie lub odtworzenie wizy prosimy skonsultować się z pracownikiem call center odnośnie porządku, wykazu dokumentów oraz terminów rozpatrzenia.


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.


Szanowni Klienci!

Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje obywatelom Polski i innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa następujące usługi:

 • Przyjęcie i opracowanie dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy;
 • Przekazanie dokumentów w celu rozpatrzenia do placówki konsularnej Federacji Rosyjskiej;
 • Wydanie dokumentów wnioskodawcy;
 • Udzielanie informacji dotyczących uzyskania wiz.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje dodatkowe płatne usługi:

Uwaga!

 • Skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie ma wpływu na proces rozpatrzenia dokumentów i nie gwarantuje otrzymania wizy;
 • Cena za wyżej wymienione usługi jest doliczana do opłaty serwisowej;
 • Wszystkie wyżej wymienione usługi są wykonywane tylko i wyłącznie na Państwa prośbę;
 • Prosimy o zapoznanie się z warunkami wyżej wymienionych usług przed przystąpieniem do ich realizacji.