1. JAK ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ?
2. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZA WYJEŻDŻAJĄCEGO?
3. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZA GRUPĘ LUDZI? ILU ZAPISÓW NA WIZYTĘ MUSZĘ DOKONAĆ W SYSTEMIE REZERWACJI ON-LINE NA STRONIE INTERNETOWEJ I CZYJE DANE PRZY TYM PODAWAĆ?
4. CZY TRZEBA ZAPISYWAĆ SIĘ NA WIZYTĘ W CELU ODBIORU PASZPORTU?
5. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NA DWIE WIZY JEDNOCZEŚNIE?
6. GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O TYPIE WIZY, KTÓRA JEST MI POTRZEBNA?
7. JAKI RODZAJ UBEZPIECZENIA JEST MI POTRZEBNY?
8. W JAKICH PRZYPADKACH JEST POTRZEBNE ZAŚWIADCZENIE O BRAKU WRUSA HIV?
9. JAKIE DOKUMENTY I W JAKICH PRZYPADKACH MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE?
10. OBYWATELOM JAKICH PAŃSTW NIE SĄ POTRZEBNE WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ?
11. NIE JESTEM OBYWATELEM UE, NA JAKICH WARUNKACH MOGĘ UZYSKAĆ WIZĘ?
12. JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE OBYWATELOM AUSTRALII, USA, WIELKIEJ BRYTANII, KANADY I GRUZJI?
13. ILE DNI MOŻE TRWAĆ PODRÓŻ NA PODSTAWIE WIZY TURYSTYCZNEJ?
14. MAM PRZESIADKĘ NA ROSYJSKIM LOTNISKU. CZY JEST MI POTRZEBNA WIZA TRANZYTOWA?
15. WYBIERAM SIĘ W PODRÓŻ SAMOCHODEM PO ROSJI. JAKIE DODATKOWE DOKUMENTY MOGĄ MI SIĘ PRZYDAĆ?
16. CZY MOGĘ OTRZYMAĆ WIZĘ W TRYBIE EKSPRESOWYM? JAKI JEST TERMIN WYROBIENIA WIZY W TYM TRYBIE?
17. JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ ZGODNIE Z MIEJSCEM POBYTU W ROSJI?


1. JAK ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ?

W Centrum Wizowym zostały przewidziane różne warianty zapisów na wizytę. Możecie Państwo:

- Zapisać się na wizytę samodzielnie przy pomocy systemu on-line;
- Zadzwonić na jeden z podanych na stronie internetowej numerów telefonów i zapisać się u pracownika;
- Przyjść do Centrum Wizowego i zapisać się osobiście;


2. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZA WYJEŻDŻAJĄCEGO?

Tak. Muszą jednak Państwo okazać w odpowiedni sposób sporządzone upoważnienie od osoby ubiegającej się o wydanie wizy.


3. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ZA GRUPĘ LUDZI? ILE ZAPISÓW MUSZĘ DOKONAĆ NA WIZYTĘ W SYSTEMIE REZERWACJI ON-LINE ZA STRONIE INTERNETOWEJ I CZYJE DANE PRZY TYM PODAWAĆ?

Proszę zapoznać się z zasadami korzystania z elektronicznego systemu zapisu na wizytę:

p.2. Czas jednej wizyty obejmuje jednego wnioskodawcę z jednym pakietem dokumentów na jedną osobę fizyczną.

p.5. ... Przy zapisie na złożenie dokumentów podawane są dane osoby, dla której wyrabiana jest wiza, jednak z pakietem dokumentów może być przyjęty jego upoważniony przedstawiciel.

Tzn., jeżeli składacie Państwo dokumenty za kilka osób, to musicie dokonać kilku kolejnych zapisów na każdego wnioskodawcę, za każdym razem podając dane osoby, której pakiet dokumentów na wizę będą Państwo składać.


4. CZY TRZEBA ZAPISYWAĆ SIĘ NA WIZYTĘ W CELU ODBIORU PASZPORTU?

Nie. Paszporty w Rosyjskim Centrum Wizowym są wydawane codziennie w dni robocze od 8.00 do 17.00 poza kolejnością.

Podczas składania dokumentów pracownik Centrumpodaje datę i przykładowy czas prawdopodobnego otrzymania paszportu. Aby nie utworzyła się kolejka, proszę przychodzić po paszport na czas!


5. CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NA DWIE WIZY JEDNOCZEŚNIE?

Nie. Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, w jednym paszporcie nie może być dwóch ważnych wiz.

Jeżeli w Państwa paszporcie jest już ważna wiza (np. niewykorzystana wiza jednokrotna lub dwukrotna, na podstawie której wjeżdżali Państwo do Rosji tylko jeden raz lub niewykorzystana wiza wielokrotna), proponujemy złożyć dokumenty na nową wizę nie wcześniej niż 10 dni przed upływem jej ważności.


6. GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O TYPIE WIZY, KTÓRA JEST MI POTRZEBNA?

Informacja o typie wizy jest umieszczona na stronie internetowej Rosyjskiego Centrum Wizowego w rozdziale „Kategorie wiz” lub na stronie internetowej Ambasady albo Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce.


7. JAKI RODZAJ UBEZPIECZENIA JEST MI POTRZEBNY?

Ubezpieczenie kompensuje wydatki związane z nieoczekiwaną chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem daleko od domu:

- Opłata pogotowia ratunkowego, leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz lekarstw;
- Transport chorego do kraju;
- Ulokowanie i zamieszkanie osoby towarzyszącej ubezpieczonemu;
- W razie nieszczęśliwego wypadku ze skutkiem śmiertelnym wydatki związane z pogrzebem za granicą lub transport prochów do kraju.

W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej należy przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego.

Ubezpieczenie musi być ważne na terytorium całej Rosji w czasie całego okresu pobytu.

Obywatele ubiegający się o roczną wizę wielokrotną mogą przedstawić ubezpieczenie na pierwszy wyjazd.


8. W JAKICH PRZYPADKACH JEST POTRZEBNE ZAŚWIADCZENIE O BRAKU WRUSA HIV?

Zaświadczenie o braku wirusa HIV potrzebne jest wszystkim ubiegającym się o wizę pracowniczą lub naukową (jednokrotną, dwukrotną lub wielokrotną) na podstawie zaproszenia Federalnej Służby Migracyjnej (FMS Rosji), ponieważ wizy te mogą być przedłużone w Rosji.


9. JAKIE DOKUMENTY I W JAKICH PRZYPADKACH MUSZĄ BYĆ ORYGINALNE?

Oryginałami muszą być:

- Paszport, ważny przynajmniej jeszcze 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy (1,5 roku od daty ważności wizy w przypadku wizy naukowej i pracowniczej);
- Ankieta wizowa, wydrukowana i podpisana osobiście przez wnioskodawcę. Podpis musi być zgodny z podpisem w paszporcie;
- Zdjęcie;
- Zaproszenie w przypadku wnioskowania o wizę wielokrotną. Podczas wyrabiania dowolnych wiz prywatnych oraz wielokrotnych pracowniczych, naukowych, humanitarnych i biznesowych na podstawie zaproszenia z Federalnej Służby Migracyjnej (FMS Rosji), przedstawienie oryginału jest obowiązkowe;
- Kopia zaproszenia FMS Rosji może być przyjęta tylko do uzyskania wiz jednokrotnych lub dwukrotnych biznesowych i humanitarnych z zastrzeżeniem, że w razie konieczności placówka konsularna może zażądać przedstawienia oryginału zaproszenia;
- Polisa ubezpieczenia medycznego.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie były wcześniej przedstawione do rozpatrzenia.


10. OBYWATELOM JAKICH PAŃSTW NIE SĄ POTRZEBNE WIZY DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ?

Wiza na wjazd do Federacji Rosyjskiej nie jest wymagana od obywateli tych państw, które zawarły z Rosją Umowy o zniesieniu lub ułatwieniu reżimu wizowego.

Bez wizy mogą być realizowane tylko krótkoterminowe wyjazdy (nie więcej niż 90 dni na każde 180 dni w roku). W razie konieczności dłuższego pobytu wymagane jest wyrobienie odpowiedniej wizy długoterminowej.

Wiza nie jest również potrzebna w przypadku wjazdu i wyjazdu na podstawie programu „72 godziny bez wizy” (na statku).


11. NIE JESTEM OBYWATELEM UE, NA JAKICH WARUNKACH MOGĘ UZYSKAĆ WIZĘ?

Obywatele państw, nie należących do Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o wizę do Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie vouchera turystycznego, zaproszenia wydanego przez Federalną Służbę Migracyjną (FSM Rosji), lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).

Należy zaznaczyć, że jeżeli w zaproszeniu zostało podane miejsce zamieszkania w Polsce, to należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że pobyt w Polsce jest zgodny z prawem.

Obywatele krajów migracyjnie niebezpiecznych mogą ubiegać się o wizę tylko osobiście i pod warunkiem posiadania przez nich polskiej karty pobytu oraz biletów powrotnych.


12. JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE OBYWATELOM AUSTRALII, USA, WIELKIEJ BRYTANII, KANADY I GRUZJI?

Obywatele wszystkich wymienionych państw muszą wypełnić ankietę wizową na dwóch stronach.

Dla obywateli Australii wymagane jest przedstawienie szczegółowego życiorysu (z tłumaczeniem na język rosyjski!).

Dla obywateli wymienionych państw podczas składania dokumentów na wizę wielokrotną wymagane jest przedstawienie dwóch egzemplarzy ankiety. Jako drugi egzemplarz można przedstawić kopię.


13. ILE DNI MOŻE TRWAĆ PODRÓŻ NA PODSTAWIE WIZY TURYSTYCZNEJ?

Na podstawie wizy turystycznej można przebywać w Rosji do 1 miesiąca (30 dni).

Jeżeli jednak podróż zaplanowano na okres powyżej 15 dni, należy dodatkowo przedstawić dokładny program Państwa pobytu w Rosji od firmy turystycznej, zajmującej się organizacją podróży oraz dokumenty potwierdzające pełną opłatę usług turystycznych (rachunek – faktura, wystawiona na Państwa nazwisko, kwit kasowy lub wyciąg bankowy z Państwa konta, jeżeli zapłacili Państwo za usługi kartą bankową lub przelewem).


14. MAM PRZESIADKĘ NA ROSYJSKIM LOTNISKU. CZY JEST MI POTRZEBNA WIZA TRANZYTOWA?

Jeżeli przesiadka odbywa się wewnątrz strefy tranzytowej w ciągu 24 godzin lub w ogóle bez zmiany terminalu, to wiza tranzytowa nie jest potrzebna. Jednak nie można w tym przypadku opuścić lotniska w celu zwiedzenia miasta.

W przypadku przesiadki na lotnisku wiza tranzytowa jest potrzebna tyko wtedy, gdy pasażer będzie przebywał w strefie tranzytowej ponad 24 godziny.

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje, aby w momencie zakupu biletów wyjaśnić u swojego przewoźnika, czy na tej trasie będzie potrzebna wiza tranzytowa.

Uwaga! W razie tranzytu koniecznego wizę można wyrobić w punkcie konsularnym na lotnisku.


15. WYBIERAM SIĘ W PODRÓŻ SAMOCHODEM PO ROSJI. JAKIE DODATKOWE DOKUMENTY MOGĄ MI SIĘ PRZYDAĆ?

Warto wiedzieć, że tranzyt samochodowy i podróż samochodem to dwa różne pojęcia.

Tranzyt – to konieczne przekroczenie terytorium Rosji najkrótszą drogą, np. gdy nie ma innej możliwości dotarcia do kraju docelowego lub zajmie to więcej czasu.

Niezbędny czas tranzytu wyznacza się z wyliczenia 500 km dziennie najkrótszą drogą (można samemu sprawdzić, np. przy pomocy google.maps).

Podróż samochodem po Rosji na każdej innej trasie klasyfikowana jest jako turystyka zwykła lub samochodowa. W tym przypadku, aby uzyskać wizę należy przedstawić opłacone vouchery z hoteli w punktach postoju lub potwierdzenie o przyjęciu zagranicznego turysty od dowolnej, akredytowanej przy MSZ FR, organizacji turystycznej, która pomoże Państwu wybrać optymalną trasę i miejsca zakwaterowania (hotele na trasie). Celem podróży będzie w tym przypadku turystyka samochodowa.

Dokumenty rejestracyjne samochodu i ubezpieczenie samochodu nie są wymagane do wyrobienia wizy. Będą one jednak potrzebne na granicy i w czasie podróży.


16. CZY MOGĘ OTRZYMAĆ WIZĘ W TRYBIE EKSPRESOWYM? JAKI JEST TERMIN WYROBIENIA WIZY W TYM TRYBIE?

Mogą Państwo złożyć dokumenty przez Centrum Wizowe, termin rozpatrzenia wniosku przez placówki konsularne w trybie ekspresowym wynosi do 3 dni roboczych.

Zwracamy uwagę na to, że decyzję o ekspresowym trybie wydania wizy wydaje ambasador lub konsul generalny Federacji Rosyjskiej .

Opłata serwisowa pobierana jest niezależnie od trybu rozpatrzenia dokumentów. Szczegółowe informacje mogą Państwo otrzymać w najbliższym Centrum Wizowym.


17. JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ ZGODNIE Z MIEJSCEM POBYTU W ROSJI?

Na rejestrację jest 7 dni roboczych od momentu wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Polega ona na poinformowaniu (zawiadomieniu) organu terytorialnego Federalnej Służby Migracyjnej o miejscu pobytu w Rosji. Wszystkie procedury związane z rejestracją i wymeldowaniem dokonuje strona zapraszająca.

W celu rejestracji należy przedstawić do wglądu paszport i kartę migracyjną wypełnianą przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Stroną zapraszającą mogą być zarówno obywatele Rosji, jak i obcokrajowcy, na stałe zamieszkujący terytorium Federacji Rosyjskiej, a także osoby bez obywatelstwa (posiadające pozwolenie na stały pobyt) oraz podmioty prawne, ich filie lub przedstawicielstwa.

W przypadku pobytu w hotelu stroną zapraszającą jest administracja hotelu, która w ciągu doby informuje organ Federalnej Służby Migracyjnej o przyjeździe, a także załatwia wszystkie formalności związane z rejestracją obcokrajowców i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad pobytu. 

Przy wyjeździe z Rosji strona zapraszająca zobowiązana jest w ciągu doby powiadomić o tym fakcie najbliższy terytorialny organ Federalnej Służby Migracyjnej, wysyłając formularz o przyjeździe w celu wymeldowania.

 

 1. Jak dokonać rejestracji:
  Sposoby rejestracji:
  • Osobiście
  • Przez pełnomocnika
  • Poprzez specjalne Centra

  Sposoby odbioru dokumentu rejestracyjnego:
  • Osobiście
  • Przez pełnomocnika
  • Poprzez specjalne Centra r


 2. Terminy
  Czas dokonania rejestracji:
  1 dzień roboczy

  Okres, w którym usługa powinna być zarejestrowana:
  1 dzień roboczy

 3. Kategorie wnioskodawców:
  • Podmioty prawne
  • Obcokrajowcy
  • Osoby bez obywatelstwa


 4. Podstawa do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej: 
  Podstawą do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej jest otrzymanie przez terytorialny organ FSM bezpośrednio od strony zapraszającej lub obcokrajowca bądź drogą pocztową, zawiadomienia o przybyciu wraz z niezbędnymi dokumentami.

 5. Rezultat procesu rejestracji:
  Rejestracja.