Wiza humanitarna


Wiza humanitarna jest wydawana obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa, którzy wjeżdżają na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu nawiązania, odnowienia i umocnienia więzi naukowych, kulturalnych i społeczno-politycznych, realizacji działalności sportowej, religijnej i charytatywnej oraz dostarczenia pomocy humanitarnej.

Wydaje się na podstawie zaproszenia, sporządzonego przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej (FSM Rosji) albo na podstawie pisemnego wniosku od rosyjskiej instytucji naukowej lub organizacji, a także na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (MSZ Rosji).

Wiza humanitarna może być jednokrotna lub dwukrotna z okresem ważności do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).

Uwaga! Pobyt na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie zwykłej wielokrotnej wizy humanitarnej nie może przekroczyć 90 dni na każde 180.

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok;
 7. zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.


W celu uzyskania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy humanitarnej należy przedłożyć:

 1. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydane przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej; Albo

 2. Decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o wydaniu wizy; Albo

 3. Pisemny wniosek  organizacji lub instytucji przyjmującej;

 4. Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

 5. Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
  (Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

  W Rosyjskim Centrum Wizowym możecie Państwo skorzystać z usługi «wypełnienie wniosku wizowego».

 6. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

 7. Polisę ubezpieczenia medycznego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy, z wyjątkiem przypadków opartych na zasadzie wzajemności.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:

1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti, Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

2. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub inny analogiczny dokument dla obywateli następujących państw: Afganistan, Algieria, Angola, Bangladesz, Chiny, Czad, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Iran, Korea Północna, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Syria, Wietnam.

Dla obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
wiza jednokrotna, dwukrotna i wielokrotna    
4-10 dni roboczych 152 PLN 28 €
1-3 dni roboczych 303 PLN 28 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Czas oczekiwania na wizę zależy od rodzaju zaproszenia i jest regulowany przez Rosyjski Urząd Konsularny. W niektórych przypadkach, terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą być zmienione na podstawie decyzji Urzędu Konsularnego.

Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w niektórych przypadkach w zależności od kategorii wnioskodawcy oraz od celu wyjazdu mogą być Państwo zwolnieni z opłaty konsularnej za wyrobienie wizy humanitarnej.

Uwaga! Jeśli nie posiadacie Państwo obywatelstwa lub nie jesteście obywatelami Polski albo Unii Europejskiej, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw i osobom nieposiadającym obywatelstwa obliczane są według «Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej».


Dla obywateli Polski nieobjętych postanowieniami Umowy Rosja-UE

Termin rozpatrzenia Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
Jednokrotna    
4-10 dni roboczych 231 PLN 28 €
1-3 dni roboczych 424 PLN 28 €
Dwukrotna    
4-10 dni roboczych 347 PLN 28 €
1-3 dni roboczych 655 PLN 28 €
Wielokrotna    
4-10 dni roboczych 617 PLN 28 €
1-3 dni roboczych 1195 PLN 28 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Czas oczekiwania na wizę zależy od rodzaju zaproszenia i jest regulowany przez Rosyjski Urząd Konsularny. W niektórych przypadkach, terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą być zmienione na podstawie decyzji Urzędu Konsularnego.


Przeniesienie lub odtworzenie wizy niezależnie od obywatelstwa

Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
116 PLN 28 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów na przeniesienie lub odtworzenie wizy prosimy skonsultować się z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego odnośnie porządku, wykazu dokumentów oraz terminów rozpatrzenia.


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.