Mały ruch graniczny

     Zezwolenie w ramach Małego ruchu granicznego (dalej MRG) może być wydane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw trzecich i bezpaństwowcom stale zamieszkującym w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata, którzy umotywują istnienie powodów do wielokrotnego przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej, w szczególności w celu podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także kontaktów ekonomicznych i innych, które według przepisów Państw Stron nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność zarobkową.

     Zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej Strony do wjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony każdorazowo do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 (dziewięćdziesięciu) dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

     Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności paszportu.

     Kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności paszportu, pod warunkiem, że osoba wnioskująca korzystała z poprzedniego zezwolenia zgodnie z Umową o zasadach Małego ruchu granicznego oraz przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Uwaga!

     Zgodnie z Umową o Мałym ruchu granicznym zawartą między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, posiadając wszystkie niezbędne dokumenty, o MRG mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy niżej wymienioncyh powiatów:

     -województwa pomorskiego: powiat pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, powiat   gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;

    -województwa warmińsko-mazurskiego: m. Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, m. Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

W celu uzyskania zezwolenia na Mały ruch graniczny należy przedstawić:

1. Umotywowane podanie w dowolnej pisemnej formie o wydanie zezwolenia na MRG;

2. Ważny paszport;

3. Wypełniony wniosek, podpisany przez wnioskodawcę osobiście;

4. Kolorową fotografię 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, wyraźnie pokazującą twarz na wprost, bez okularów z przyciemnionymi szkłami i bez nakrycia głowy (oprócz obywateli, którzy na podstawie przynależności narodowościowej lub religijnej przedstawieni są na fotografii w paszporcie w nakryciu głowy);

5. Dowód osobisty z kserokopią (w przypadku, jeśli dowód osobisty był wymieniany w ciągu ostatnich 3 lat, dodatkowo oryginał zaświadczenia, potwierdzającego stałe zameldowanie na terenie przygranicznym w ciągu ostatnich trzech lat i dłużej).

Dodatkowe dokumenty:

     - dla osób niepełnosprawnych - zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy;

    - dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia – dokument potwierdzający fakt zamieszkania jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata; dokument potwierdzający fakt zamieszkania dziecka wraz z rodzicem w strefie przygranicznej; kopia aktu urodzenia dziecka; pisemna zgoda obojga rodziców; kopia dowodu osobistego jednego z rodziców.

Uwaga!

Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zezwolenia, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania zezwolenia.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga!

Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach Małego ruchu granicznego upoważnionymi do przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia oraz do ich wydawania są tylko Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

Dla obywateli Polski, państw trzecich i bezpaństwowców

Termin rozpatrzenia Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
Do 60 dni kalendarzowych 20 € 12 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

* Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach Małego ruchu granicznego z uiszczenia opłaty konsularnej za zezwolenie MRG zwolnione są:

- dzieci do lat 16,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby niepełnosprawne, całkowicie niezdolne do pracy.

Uwaga!

Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach Małego ruchu granicznego upoważnionymi do przyjmowania wniosków o wydanie pozwolenia oraz do ich wydawania są tylko Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

 

Przeniesienie lub odtworzenie

Opłaty konsularne
Opłat serwisowa
(z VAT)
116 PLN 28 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów na przeniesienie lub odtworzenie wizy prosimy skonsultować się z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego odnośnie porządku, wykazu dokumentów oraz terminów rozpatrzenia.