Wiza prywatna


Zwykła wiza prywatna jest wydawana obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa, przybywającym do Federacji Rosyjskiej z gościnną wizytą na podstawie:

 1. Zaproszenia Federalnej Służby Migracyjnej (FMS Rosji), na wniosek obywatela Federacji Rosyjskiej lub obcokrajowca, posiadającego zgodę na osiedlenie się w Federacji Rosyjskiej albo na prośbę osoby prawnej;
 2. Pisemnego wniosku obywatela Federacji Rosyjskiej skierowanego do kierownika placówki konsularnej o wspólnym z nim wjeździe do Rosji członków jego najbliższej rodziny, będących obcokrajowcami;
 3. Notarialnie poświadczonego pisemnego wniosku od obywatela Unii Europejskiej, mieszkającego legalnie w Federacji Rosyjskiej i zapraszającego członków najbliższej rodziny.

Zwykła wiza prywatna może być także wydana w związku z koniecznością niezwłocznego leczenia albo wskutek ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego pod warunkiem istnienia dokumentacji potwierdzającej konieczność niezwłocznego leczenia, ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego.

Wiza prywatna wydawana jest na okres do 90 dni i może być jednokrotna lub dwukrotna.

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok;
 7. zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.

Sytuacje wyjątkowe

Osoby, które odwiedzają wojskowe i cywilne miejsca pochówku, zobowiązane są do przedstawienia następujących dokumentów (*zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom UE i Federacji Rosyjskiej):

 • Oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego fakt istnienia grobu. Dokument powinien być wydany przez rosyjskie organy władzy lub organizację „Czerwony Krzyż”;
 • Oryginał lub kopię dokumentu, potwierdzającego pokrewieństwo (krewni w prostej linii*) wnioskodawcy i pochowanego. *Za krewnych w linii prostej uważa się rodziców, dzieci, wnuki, małżonków, babcie, dziadków, rodzeństwo;
 • Osobom, które odwiedzają wojskowe lub cywilne miejsca pochówku, wydawane są krótkoterminowe wizy prywatne z okresem ważności do 14 dni.

W związku z koniecznością wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu niezwłocznego leczenia na skutek ciężkiej choroby lub śmierci bliskiego krewnego, obcokrajowcowi może być wydana zwykła wiza prywatna na podstawie decyzji Ambasadora Federacji Rosyjskiej lub Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej na podstawie pisemnej prośby obcokrajowca.

Do prośby załącza się:

 • pisemne potwierdzenie rosyjskiego zakładu leczniczego na oficjalnym formularzu zakładu (uwierzytelnione pieczęcią) o konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, natychmiastowej hospitalizacji, natychmiastowego przeprowadzenia badania lub ciężkiej choroby osoby odwiedzanej, wymagającej stałej opieki;
 • albo akt zgonu obywatela – bliskiego krewnego wnioskodawcy (Za bliskich krewnych uważani są małżonkowie, dzieci, rodzice, w tym rodzice męża lub żony, jeżeli jeden z małżonków jest osobą towarzyszącą, rodzeństwo);
 • albo międzynarodowy telegram o śmierci obywatela, uwierzytelniony przez kompetentnego pracownika zakładu łączności;
 • dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo wnioskodawcy z osobą odwiedzaną lub bliskie pokrewieństwo wnioskodawcy ze zmarłym.


W celu otrzymania wizy prywatnej jednokrotnej lub dwukrotnej należy przedstawić:

 1. Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej, sporządzone przez Federalną Służbę Migracyjną Federacji Rosyjskiej; Albo

 2. Pisemny wniosek obywatela Federacji Rosyjskiej skierowany do kierownika placówki konsularnej o wspólnym wjeździe do Rosji członków jego rodziny, będących obcokrajowcami; Albo

  Podanie w celu złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym w Warszawie

  Podanie w celu złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym w Gdańsku

  Podanie w celu złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym w Olsztynie

  Podanie w celu złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym w Poznaniu

  Podanie w celu złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym w Krakowie

  Do powyższego podania należy dołączyć:

  • kopię rosyjskiego paszportu zagranicznego wnioskodawcy;
  • dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą (kopię świadectwa urodzenia osoby niepełnoletniej / kopię aktu małżeństwa).

 3. Notarialnie poświadczone pisemne podanie od obywatela Unii Europejskiej, mieszkającego legalnie w Federacji Rosyjskiej i zapraszającego członków najbliższej rodziny*: małżonków, dzieci, rodziców, dziadków, babć, wnuków. W celu potwierdzenia legalności zamieszkania osoby zapraszającej trzeba dołączyć kopie dokumentów, potwierdzających jego status, takich jak zgodę na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt czasowy, wiza naukowa lub pracownicza;

  *Jako potwierdzenie stopnia pokrewieństwa należy dołączyć kopie odpowiednich aktów z Urzędu Stanu Cywilnego lub analogicznych dokumentów, wydawanych w takim charakterze w obcych państwach. W przypadku prośby o wydanie wizy od dziadków, babć oraz wnuków należy przedłożyć kopie dwóch aktów z USC albo analogicznych dokumentów, wydawanych w takim charakterze w obcych państwach, potwierdzających stopień pokrewieństwa tych osób w linii prostej.

 4. Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

 5. Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
  (Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

  W Rosyjskim Centrum Wizowym możecie Państwo skorzystać z usługi «wypełnienie wniosku wizowego».

 6. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

 7. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:

1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti, Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

2. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub inny analogiczny dokument dla obywateli następujących państw: Afganistan, Algieria, Angola, Bangladesz, Chiny, Czad, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Iran, Korea Północna, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Syria, Wietnam.

Dla obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
Wiza jednokrotna lub dwukrotna       Przesyłka kurierska* 
5-10 dni roboczych 153 PLN  278 PLN  431 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  280 PLN  586 PLN  +40 PLN 

 *Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

Czas oczekiwania na wizę zależy od rodzaju zaproszenia i jest regulowany przez Rosyjski Urząd Konsularny. W niektórych przypadkach, terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą być zmienione na podstawie decyzji Urzędu Konsularnego.

Zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w niektórych przypadkach w zależności od kategorii wnioskodawcy oraz od celu wyjazdu mogą być Państwo zwolnieni z opłaty konsularnej za wyrobienie wizy prywatnej.

Uwaga! Jeśli nie posiadacie Państwo obywatelstwa lub nie jesteście obywatelami Polski albo Unii Europejskiej, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw i osobom nieposiadającym obywatelstwa obliczane są według «Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej».


Dla obywateli Polski nieobjętych postanowieniami Umowy Rosja-UE

Termin rozpatrzenia Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
Jednokrotna    
4-10 dni roboczych 231 PLN 170 PLN
1-3 dni roboczych 424 PLN 170 PLN
Dwukrotna    
4-10 dni roboczych 347 PLN 170 PLN
1-3 dni roboczych 655 PLN 170 PLN


Czas oczekiwania na wizę zależy od rodzaju zaproszenia i jest regulowany przez Rosyjski Urząd Konsularny. W niektórych przypadkach, terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą być zmienione na podstawie decyzji Urzędu Konsularnego.


Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego

Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
116 PLN 170 PLN


Uwaga!
Przed złożeniem dokumentów na przeniesienie lub odtworzenie wizy prosimy skonsultować się z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego odnośnie porządku, wykazu dokumentów oraz terminów rozpatrzenia.


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.


Szanowni Klienci!

Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje obywatelom Polski i innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa następujące usługi:

 • Przyjęcie i opracowanie dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy;
 • Przekazanie dokumentów w celu rozpatrzenia do placówki konsularnej Federacji Rosyjskiej;
 • Wydanie dokumentów wnioskodawcy;
 • Udzielanie informacji dotyczących uzyskania wiz.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje dodatkowe płatne usługi:

Uwaga!

 • Skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie ma wpływu na proces rozpatrzenia dokumentów i nie gwarantuje otrzymania wizy;
 • Cena za wyżej wymienione usługi jest doliczana do opłaty serwisowej;
 • Wszystkie wyżej wymienione usługi są wykonywane tylko i wyłącznie na Państwa prośbę;
 • Prosimy o zapoznanie się z warunkami wyżej wymienionych usług przed przystąpieniem do ich realizacji.