Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych wnioskodawców

Spółka gwarantuje ochronę praw i wolności wnioskodawców w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w tym ochronę praw do nietykalności życia prywatnego, tajemnicy osobistej i rodzinnej, przestrzeganie obowiązującego państwowego prawodawstwa o ochronie danych osobowych.

Spółka pozyskuje dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez wnioskodawcę, niezbędne do otrzymania usług w zakresie przygotowania i przetworzenia dokumentów w celu przekazania ich do rozpatrzenia przez placówkę konsularną Federacji Rosyjskiej.   

Podczas określania zakresu i treści danych osobowych Spółka kieruje się uzasadnioną koniecznością, a także celem ich przetworzenia na podstawie państwowego prawodawstwa o ochronie danych osobowych.

Podmiot danych osobowych - osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio jest określona lub określana za pomocą danych osobowych.

Dane osobowe - każda informacja odnosząca się do bezpośrednio lub pośrednio określonej lub określanej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą podmiotu danych osobowych lub w oparciu o inne podstawy prawne. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem zleconych usług dotyczących przygotowania i przetworzenia dokumentów w celu ich przekazania do rozpatrzenia przez placówkę konsularną Federacji Rosyjskiej.

Nie dopuszcza się przetwarzania danych osobowych niezgodnie z celami gromadzenia danych osobowych.

Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych rozumie się każde działanie (operację) lub całokształt działań (operacji) dokonywanych z danymi osobowymi przy wykorzystaniu środków technicznych lub bez wykorzystania takich środków, włączając zbieranie, zapisywanie, systematyzację, gromadzenie, ochronę, uściślenie (aktualizację, zmianę), wykorzystanie, przekazywanie, depersonalizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych określa się za pomocą przepisów prawodawstwa państwowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Podstawową zasadą Spółki jest ochrona otrzymanych danych osobowych.

Aby osiągnąć ten cel dostęp do danych osobowych jest surowo ograniczony, chroniony przez nowoczesne sprzęty techniczne i oprogramowanie przed nieautoryzowanym albo przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, dostarczaniem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

Spółka zapewnia poufność danych osobowych i zobowiązuje się do ich nierozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług zleconych za zgodą podmiotu danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się z zachowaniem poufności bez przekazywania osobom trzecim, niezwiązanym ze świadczeniem usług niezbędnych dla podmiotu danych osobowych.

W przypadku, gdy Spółka za zgodą podmiotu danych osobowych zleca przetwarzanie danych osobowych innej osobie na podstawie umowy, odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi Spółka.

Udostępnienie informacji o danych osobowych

Na osobistą prośbę wnioskodawcy Spółka udostępni informacje dotyczące wszystkich chronionych danych osobowych petenta. Udostępnienie danych osobowych na wniosek przedstawicieli prawnych albo osób upoważnionych przez podmiot danych osobowych jest wykluczone.