Wiza tranzytowa


Zwykła jednokrotna wiza tranzytowa wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa w celu przejazdu tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej na okres do 10 dni (transport samochodowy lub kolejowy) lub do 3 dni (transport lotniczy) na podstawie ważnych na wyjazd z Federacji Rosyjskiej biletów podróżnych, posiadania ważnej wizy na wjazd do państwa ościennego, do którego prowadzi trasa podróży lub wizy państwa docelowego albo paszportu tego państwa.

Obcokrajowcowi, podróżującemu przez terytorium Federacji Rosyjskiej do państwa docelowego osobowym lub ciężarowym środkiem transportu, wydawana jest wiza tranzytowa na okres niezbędny do przejazdu najkrótszą trasą (ale nie więcej niż na 10 dni). Okres ważności wizy wylicza się wychodząc z zakładanego 500 kilometrowego średniodobowego przebiegu.

Okres ważności dwukrotnej wizy tranzytowej nie może przekraczać jednego miesiąca. W przypadku, gdy obcokrajowiec, udający się tranzytem przez Rosję do kraju trzeciego, musi wrócić również przez Rosję w czasie przekraczającym 1 miesiąc, zobowiązany jest do wyrobienia jednokrotnej wizy tranzytowej oraz uzyskania następnej wizy tranzytowej w rosyjskim konsulacie w kraju, do którego obcokrajowiec udaje się docelowo.

Od obcokrajowca, lecącego samolotem nad terytorium Federacji Rosyjskiej bez przesiadki, wiza tranzytowa nie jest wymagana.

Obcokrajowiec, lecący samolotem międzynarodowych linii lotniczych z przesiadką na tym samym lotnisku na terytorium Federacji Rosyjskiej (pod warunkiem, że na danym lotnisku istnieje strefa tranzytowa) i posiadający właściwie wyrobione dokumenty wjazdowe do kraju przeznaczenia oraz posiadający bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z lotniska w miejscu przesiadki na terytorium Rosji w ciągu 24 godzin od momentu przybycia, nie musi posiadać wizy tranzytowej.

Uzyskanie wizy tranzytowej jest wymagane w przypadku wyjścia ze strefy tranzytowej.

Uwaga! Po wejściu w życie Umowy między Federacją Rosyjską, Białorusią i Kazachstanem w sprawie Unii Celnej, wszystkie loty między tymi krajami traktowane są jako wewnętrzne. Tak więc kontrola graniczna oraz paszportowa powinna być przeprowadzana tylko w jednym z państw. W związku z tym pasażerowie, którzy podróżują na Białoruś lub do Kazachstanu z przesiadką w Rosji, są zobowiązani do wyrobienia wizy tranzytowej.

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok;
 7. zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.


W celu uzyskania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy tranzytowej należy przedstawić:

 1. Ważne bilety na wjazd i wyjazd z Federacji Rosyjskiej;

 2. Wizę na wjazd do państwa ościennego z Federacją Rosyjską, do którego prowadzi trasa podróży lub wizę państwa docelowego, lub paszport tego państwa, albo umotywowaną prośbę i dokumenty, potwierdzające konieczność zatrzymania się, jeżeli inny wariant nie został przewidziany w umowie międzynarodowej. Nie jest wymagane przedłożenie wizy przez obywateli państw, posiadających prawo do bezwizowego wjazdu do państwa ościennego lub do państwa docelowego, zgodnie z istniejącymi między nimi porozumieniami;

 3. Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

 4. Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
  (Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

  W Rosyjskim Centrum Wizowym możecie Państwo skorzystać z usługi «wypełnienie wniosku wizowego».

 5. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

 6. Polisa ubezpieczenia medycznego, ważna na terenie Federacji Rosyjskiej i obejmująca okres ważności wizy, odpowiadająca wymogom prawnym Federacji Rosyjskiej, którą mogą Państwo nabyć bezpośrednio w naszym Centrum Wizowym.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Dla obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia wniosku Opłata konsularna Opłata za obsługę

Razem
(z VAT)

Usługi dodatkowe
Wiza jednokrotna lub dwukrotna       Przesyłka kurierska* 
5-10 dni roboczych 153 PLN  170 PLN  323 PLN  +40 PLN 
1-3 dni roboczych 306 PLN  170 PLN  476 PLN  +40 PLN 

*Szczegółowe informacje oraz warunki realizacji przesyłek kurierskich: patrz tutaj 

Uwaga! Jeśli nie posiadacie Państwo obywatelstwa lub nie jesteście obywatelami Polski albo Unii Europejskiej, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem call center (odnośnik do rozdziału «Kontakty») Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw i osobom nieposiadającym obywatelstwa obliczane są według «Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej».


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.


Szanowni Klienci!

Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje obywatelom Polski i innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa następujące usługi:

 • Przyjęcie i opracowanie dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy;
 • Przekazanie dokumentów w celu rozpatrzenia do placówki konsularnej Federacji Rosyjskiej;
 • Wydanie dokumentów wnioskodawcy;
 • Udzielanie informacji dotyczących uzyskania wiz.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rosyjskie Centrum Wizowe oferuje dodatkowe płatne usługi:

Uwaga!

 • Skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie ma wpływu na proces rozpatrzenia dokumentów i nie gwarantuje otrzymania wizy;
 • Cena za wyżej wymienione usługi jest doliczana do opłaty serwisowej;
 • Wszystkie wyżej wymienione usługi są wykonywane tylko i wyłącznie na Państwa prośbę;
 • Prosimy o zapoznanie się z warunkami wyżej wymienionych usług przed przystąpieniem do ich realizacji.