Wiza turystyczna

 

Zwykła wiza turystyczna wydawana jest obywatelom Polski, innych państw oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa na krótkoterminowy pobyt w Rosji w celach turystycznych (udział w imprezach kulturalnych, wycieczki, zapoznanie się z zabytkami), na podstawie potwierdzenia o przyjęciu turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

Maksymalny okres pobytu w Rosji na podstawie wizy turystycznej – 30 dni.

Dopuszcza się możliwość wjazdu w celu przeprowadzenia krótkoterminowych rozmów biznesowych, uczestnictwa w wystawach, aukcjach oraz na konsultacje i badania medyczne. W takim wypadku na potwierdzeniu przyjęcia turysty zagranicznego w rubryce „cel podróży” wskazuje się „turystykę celową”, a wizę wydaje się na ilość dni, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć zgodnie z terminem, podanym w potwierdzeniu (ale nie więcej niż 30 dni).

Wiza turystyczna wydawana jest na jednokrotny lub dwukrotny wjazd do Federacji Rosyjskiej.

Dwukrotna wiza turystyczna wydawana jest obcokrajowcowi tylko wtedy, jeżeli, zgodnie z dokumentami, w czasie pobytu w Rosji przewidziano zwiedzenie państw ościennych (państw blisko granicy (WNP – Wspólnota Niepodległych Państw, kraje nadbałtyckie)) lub państw, z których powrót odbywa się przez terytorium Rosji (np.: Chiny, Mongolia). Trasa powinna być określona w planie podróży (lub w potwierdzeniu o przyjęciu turysty zagranicznego, wydanym przez przyjmującą rosyjską organizację).

Uwaga! Polisa ubezpieczenia medycznego powinna zawierać:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. numer polisy;
 3. nazwisko, imię ubezpieczonego;
 4. dane ubezpieczyciela;
 5. termin ważności polisy powinien obejmować cały okres pobytu na terytorium Rosji w przypadku uzyskania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej oraz okres pobytu na pierwszy wjazd w przypadku otrzymania wizy wielokrotnej;
 6. wykaz usług medycznych i medyczno-transportowych, włącznie z repatriacją zwłok;
 7. zakres terytorialny ubezpieczenia - cały świat lub Federacja Rosyjska, Europa włącznie z Rosją;
 8. podpis ubezpieczyciela.

Nie są rozpatrywane polisy oraz pisma potwierdzające, które nie zawierają wymienionych informacji, formularze z pieczątkami firm ubezpieczeniowych itd., tzn. dokumenty, niespełniające kryteriów prawnych.


W celu wyrobienia jednokrotnej lub dwukrotnej zwykłej wizy turystycznej należy przedłożyć:

 1. Potwierdzenie przyjęcia turysty przez rosyjską organizację, prowadzącą działalność turystyczną, informacje o której zawarte są w Federalnym Rejestrze firm turystycznych;

 2. Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;

 3. Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście przez wnioskodawcę;
  (Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)

  W Rosyjskim Centrum Wizowym możecie Państwo skorzystać z usługi «wypełnienie wniosku wizowego».

 4. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu paszportowym z nakryciem głowy);

 5. Polisę ubezpieczenia medycznego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy, z wyjątkiem przypadków opartych na zasadzie wzajemności.

Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.

Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.

Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:

1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti, Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

2. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub inny analogiczny dokument dla obywateli następujących państw: Afganistan, Algieria, Angola, Bangladesz, Chiny, Czad, Etiopia, Gruzja, Indie, Irak, Iran, Korea Północna, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Syria, Wietnam.

Dla obywateli Polski i Unii Europejskiej

Termin rozpatrzenia Opłata konsularna Opłata serwisowa
(z VAT)
wiza jednokrotna, dwukrotna    
4-10 dni roboczych 152 PLN 28 €
1-3 dni roboczych 303 PLN 28 €

Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.

Uwaga! Jeśli nie posiadacie Państwo obywatelstwa lub nie jesteście obywatelami Polski albo Unii Europejskiej, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem call center Rosyjskiego Centrum Wizowego.

Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw i osobom nieposiadającym obywatelstwa obliczane są według «Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji Rosyjskiej».


W celu wypełnienia ankiety proszę przejść na stronę visa.kdmid.ru


Usługa wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego

Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje dodatkową usługę wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego podczas złożenia dokumentów w Rosyjskim Centrum Wizowym albo korekty w imieniu wnioskodawcy (osoby upoważnionej) błędnie podanych we wniosku wizowym danych.

Wniosek wizowy wypełniany jest na podstawie dokumentów i informacji podanych przez wnioskodawcę oraz podpisywany osobiście przez wnioskodawcę.

Opłata za usługę jest pobierana dodatkowo do opłaty serwisowej i wynosi 20 złotych za wniosek. W celu skorzystania z danej usługi możecie Państwo zwrócić się do pracownika Rosyjskiego Centrum Wizowego podczas składania dokumentów na wizę.