O wizie

Obcokrajowiec, pragnący wjechać do Federacji Rosyjskiej powinien uzyskać wizę, jeśli według umów międzynarodowych nie został ustanowiony inny tryb.

Wizę należy uzyskać koniecznie przed wjazdem do Federacji Rosyjskiej.

Wiza wklejana jest do paszportu obcokrajowca i zawiera następujące informacje: nazwisko, imię (literami alfabetu rosyjskiego i łacińskiego), datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer podstawowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę wydania wizy, dozwolony okres przebywania w Federacji Rosyjskiej, numer zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej lub decyzji organu państwowego, okres ważności wizy, cel podróży, dane organizacji zapraszającej lub osoby fizycznej, krotność wizy.

Dotyczy obywateli Rosji posiadających również obywatelstwo innego kraju!

Zwracamy Państwa uwagę, że zgodnie z artykułem 6 Ustawy federalnej „O zasadach wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej” z dnia 15 sierpnia 1996 roku № 114-FZ obywatele Federacji Rosyjskiej wyjeżdżają z Federacji Rosyjskiej i wjeżdżają do Federacji Rosyjskiej na podstawie aktualnych dokumentów, potwierdzających tożsamość obywatela FR poza granicami Federacji Rosyjskiej.

Oprócz tego, zgodnie z punktem 1 artykułu 6 Ustawy federalnej „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej” z dnia 31 maja 2002 roku № 62-FZ „obywatel Federacji Rosyjskiej, posiadający również obywatelstwo innego kraju jest uznawany przez Federację Rosyjską wyłącznie jako obywatel Federacji Rosyjskiej, za wyjątkiem sytuacji, o których stanowi umowa międzynarodowa Federacji Rosyjskiej lub ustawa federalna. Nabycie przez obywatela Federacji Rosyjskiej obywatelstwa innego kraju nie pozbawia obywatelstwa Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym ubieganie się o wizy rosyjskie do paszportów zagranicznych jest kategorycznie zabronione!

O kategoriach wiz

W zależności od celu wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, obcokrajowcom wydawane są wizy następujących kategorii: dyplomatyczna, służbowa, zwykła, tranzytowa, wiza czasowego pobytu.

O krotności wiz

Wiza jednokrotna uprawnia obcokrajowca do przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej raz przy wjeździe i raz przy wyjeździe z Federacji Rosyjskiej.

Wiza dwukrotna uprawnia obcokrajowca do przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej 2 razy przy wjeździe i 2 razy przy wyjeździe z Federacji Rosyjskiej.

Wiza wielokrotna uprawnia do niejednokrotnego (więcej niż 2 razy) wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wizy wielokrotnej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, będących stronami Umowy, mogą przebywać na terytorium Rosji nie dłużej niż 90 dni (łącznie lub nieprzerwanie) w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W przypadku naruszenia tej zasady przewidziana jest odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim aż do zakazu wjazdu do Federacji Rosyjskiej.

Obcokrajowcy, którzy planują pobyt w Rosji na okres powyżej 3 miesięcy, powinni ubiegać się o wizę pracowniczą lub naukową (w zależności od celu pobytu) lub pozwolenie na pobyt czasowy w Federacji Rosyjskiej albo zgodę na osiedlenie się.